Εργοθεραπεία

Τι είναι εργοθεραπεία:

Η Εργοθεραπεια είναι ένα επάγγελμα υγείας που προωθεί, καθόλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου, την υγεία και την ευημερία μέσω του Έργου *. Ο κύριος στόχος είναι να εμπλέξει τα άτομα να συμμετάσχουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Οι Εργοθεραπευτές επιτυγχάνουν αυτό το αποτέλεσμα παρεμβαίνοντας είτε σε ατομικό επίπεδο, είτε στην κοινότητα, αυξάνοντας την ικανότητα του ατόμου για εμπλοκή σε Έργα που τα άτομα θέλουν, χρειάζεται ή αναμένεται να κάνουν. Ακόμη, παρεμβαίνουν προσαρμόζοντας τη δραστηριότητα ή το περιβάλλον ούτως ώστε να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η εμπλοκή σε Έργα.

*Έργο:

Στην Εργοθεραπεία τα Έργα αναφέρονται στις δραστηριότητες που εκτελούνται σε ατομικό επίπεδο, στο οικογενειακό περιβάλλον και στην κοινότητα προκειμένου να έχουν νόημα για το άτομο που τα εκτελεί .

Κοινές Εργοθεραπευτικές πρακτικές αποτελούν:

 • η παρέμβαση σε παιδιά προκειμένου να συμμετέχουν πλήρως στο σχολείο και στην κοινότητα
 • η αποκατάσταση τραυματισμών μέσω της επανεκπαίδευσης δεξιοτήτων
 • η υποστήριξη της υγιούς γήρανσης σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία βιώνουν αλλαγές στο γνωστικό επίπεδο και τη σωματική τους ικανότητα.

Στην Εργοθεραπεία ακολουθείται μια ολιστική οπτική, το άτομο θεωρείται συνεργάτης στο θεραπευτικό πρόγραμμα το οποία εστιάζει στις προσαρμογές του περιβάλλοντος και/ή στη δραστηριότητα ούτως ώστε να ταιριάζει στις εκάστοτε ανάγκες.

Πως προσεγγίζουν τη θεραπεία οι Εργοθεραπευτές;

 1. Η Αξιολόγηση

  Βασίζεται στην αρχική αλλά και σε τακτά χρονικά διαστήματα (επαναξιολόγηση). Οι Εργοθεραπευτές συνεργάζονται με το άτομο εστιάζοντας τόσο στις ατομικές όσο και στις περιβαλλοντικές παραμέτρους και ιδιαιτερότητες που το δυσκολεύουν να εμπλακεί σε δραστηριότητες. Η Αξιολόγηση περιλαμβάνει τη χρήση σταθμισμένων διαδικασιών, συνεντεύξεις και κλινικές παρατηρήσεις.

 2. Ο Σχεδιασμός

  Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης είναι βασικά για τον σχεδιασμό της παρέμβασης ο οποίος περιλαμβάνει τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της θεραπείας. Ο Σχεδιασμός πρέπει να είναι σχετικός με τις συνήθειες, τους ρόλους, τον τρόπο ζωής, το περιβάλλον καθώς και με την αναπτυξιακή ηλικία του ατόμου.

 3. Η Παρέμβαση

  Επικεντρώνεται σε παρεμβάσεις στο άτομο και στο περιβάλλον και σχεδιάζεται για να ενισχύσει τις καθημερινές διεργασίες και την προσαρμογή σε περιβάλλοντα όπου το άτομο εργάζεται, ζει και κοινωνικοποιείται.

 4. Συνεργασία

  Αποτελεί βασικό συστατικό της παρέμβασης και αυτή γίνεται με τόσο με τους άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται με το άτομο, όσο και με τις οικογένειες και τους φροντιστές.

ΠΗΓΕΣ:
https://wfot.org/about/about-occupational-therapy
https://www.aota.org/conference-events/otmonth/what-is-ot.aspx